Σεμινάριο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το πρόγραμμα nexus monARC σας προσκαλεί στο σεμινάριο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου, στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Σχολή Θετικών Επιστημών, αίθουσα Ι. Δρακόπουλος. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την EXELISIS και το ΕΚΠΑ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Continue reading

Staff Visit @ UGOT – Training on Correlative Microscopy

In a significant knowledge exchange initiative, the first staff visit of nexus monARC project occurred in December. Dr. Andreas Gondikas from NK University of Athens visited the marine nanochemistry group led by Prof. Martin Hassellöv at Gothenburg University (UGOT). The focus of this visit was on receiving training in correlative microscopy, an advanced technique with […]

Continue reading

Specifications & Requirements Workshop by EXELISIS

On December 1, 2023 EXELISIS organized a pivotal workshop focused on specifications and requirements crucial for the nexus monARC project exploitation plan. This webinar, tailored for project partners, provided a platform to discuss and delineate the specific criteria and prerequisites essential for the successful execution of the project’s goals. The workshop facilitated a collaborative environment […]

Continue reading

A MOOC on video publishing by HSF

In a significant academic initiative, the partner institute HSF organized a Massive Open Online Course (MOOC) centered around video publishing in research. The MOOC was launched on November 17 and was made available on the nexus monARC YouTube channel. This educational effort aimed to enhance the knowledge and skills of researchers in effectively disseminating their […]

Continue reading

nexus monARC co-organizes a workshop: Microplastics Workshop for Early Career Researchers

From November 12 to 17, 2023 nexus monARC members organized a comprehensive Microplastics Workshop for early career researchers at Monte Verita, Switzerland. This event served as a platform for participants to delve into the complexities of microplastic research, focusing on innovative methodologies, sample analysis techniques, and environmental implications. The workshop not only facilitated knowledge exchange […]

Continue reading

VITO-FSO Project Meeting

On October 24, 2023 Dr. Milica Velimirovic took part in a significant meeting with representatives from the funding support office (FSO) and coordination office at NK University of Athens, organized by VITO. The primary focus of this meeting was to deliberate on current procedures and practices related to funding acquisition and project management. Discussions encompassed […]

Continue reading

Citizen Science Capacity Building: Methana-Milos Field Trip

From October 7 to 21, 2023 the nexus monARC project organized its second field trip, spanning Methana and Milos, with a primary focus on enhancing citizen science capacity. This comprehensive initiative involved rigorous training in sample collection methods and the deployment of cutting-edge sensor applications. The dual-location approach, covering Methana and Milos, enriched the research […]

Continue reading

Special webinar on Data Management Plans and FAIR practices

On May 5, 2023 Ms. Elli Papadopoulou, a representative from ATHENA RC, played a pivotal role in advancing the nexus monARC project through a Data Management Plan (DMP) webinar. This virtual event served as an educational platform for project partners, where Ms. Papadopoulou elucidated fundamental concepts surrounding DMP. The webinar provided a comprehensive understanding of […]

Continue reading

Organization of NTNU Workshop

On March 30, partner institutions NTNU and Gothenburg University joined forces to organize a workshop focused on modern monitoring tools for the marine environment. This collaborative effort aimed to enhance the project’s scientific capabilities by delving into cutting-edge monitoring technologies. The workshop provided a platform for knowledge exchange among project partners, fostering a collaborative environment. […]

Continue reading

First Mentoring Visit of NCP_WIDERA.NET

On February 15, 2023 the nexus monARC project welcomed its inaugural mentoring visit from the NCP_WIDERA.NET. This visit was a testament to the project’s appeal for collaboration and knowledge exchange. The NCPs from multiple countries visited the coordinating institute, NK University of Athens in Greece. The agenda included an exploration of the project’s structure, facilities, […]

Continue reading